REZERWACJA ONLINE Sprawdź aktualne ceny i zarezerwuj już dziś.

REGULAMIN

§ 1
1. Gość obiektu jest zobowiązany do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma obowiązek odmówić przyjęcia gościa.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
3. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, iż został on wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza wskazany przy meldunku okres, gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5. Obiekt uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. Nie opuszczenie pokoju do godziny 12.00 jest traktowane przez program komputerowy jako przedłużenie pobytu. W tym przypadku naliczana jest kolejna doba noclegowa.
7. Obiekt zastrzega sobie prawo, do żądania płatności „z góry”.

§ 2
1. Gość hostelu Malinowski City nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00-22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do Gościa według pełnych cen obowiązujących w danym dniu.

§3
1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji.

§4
1. Przy każdorazowym opuszczaniu pokoju przez gościa, karty i klucze należy zdawać w Recepcji.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza, gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany zamka, natomiast w przypadku karty jest to koszt karty.

§5
1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu Gościa jak i rzeczy się w nim znajdujących, dokonanych przez osoby trzecie (art. 846 par 4 Kodeksu Cywilnego).

§6
1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

§7
1. Gość, wchodząc na pokój, w przypadku stwierdzenia szkody, jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia Recepcji o zaistniałym fakcie.

§8
1. Gość hostelu Malinowski City ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenie i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego, osób towarzyszących lub odwiedzających.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Recepcji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody na terenie obiektu.
3. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę na mieniu obiektu, gościom, pracownikom lub innym osobom przebywającym w na obiekcie.

§9
1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy ładowarek oraz komputerów.
2. Każdorazowo po opuszczeniu pokoju Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, iż są one zamknięte.

§10
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany po uprzednim zawiadomieniu listownym adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Gliwice, obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku
REGULAMIN STRONY WWW.HOTELMALINOWSKI.PL w wersji PDF na swoje urządzenie